Privacy Statement

PDM Corporate Management Services BV, hierna verder te noemen PDM, verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit Privacy Statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door PDM. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit Privacy Statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Persoonsgegevens

Gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres.

Verwerken

Alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

1. Van wie verwerkt PDM persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Klanten en hun vertegenwoordigers.
 • Mensen die interesse tonen in onze diensten.
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
 • Mensen die solliciteren op een functie binnen PDM.
 • Mensen die wij benaderen voor een functie binnen PDM.

Let op: als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan. Om uw en onze belangen te beschermen, kunnen wij persoonsgegevens verwerken van derden.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Doet, deed of gaat u zaken doen met PDM? Dan zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in dat kader plaatsvindt.

3. Welke persoonsgegevens verwerkt PDM?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

4. Waarvoor verwerkt PDM persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om een relatie met u te kunnen aangaan:

Als u klant bij ons wilt worden of wanneer u een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig.

Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren:

Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten:

Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een dienst.

Voor het benaderen en/of in dienst nemen van (mogelijke) sollicitanten:

Van (mogelijke) sollicitanten verwerken wij persoonsgegevens met als doel het sluiten en uitvoeren van (arbeids-)overeenkomsten en onderhouden van contact het kader daarvan.

Voor promotie- en marketingdoeleinden:

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden van PDM. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe dienst die mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen.

Wilt u niet benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kunt u dit aangeven bij:

PDM
t.a.v. afdeling Marketing & Communicatie
communicatie@pdm-group.com

Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren:

Als u voor uw werk contact heeft met PDM kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen.

Voor archiefdoeleinden:

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

5. Verwerkt PDM ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens zoals medische of strafrechtelijke informatie. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

6. Maakt PDM gebruik van cookies?

PDM maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon (kunnen) worden geplaatst bij bezoek aan een website. In ons Cookie Statement leest u alles over het gebruik van cookies door PDM.

7. Hoe gaat PDM met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen PDM kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens vier weken bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Uw cv en andere gegevens die u ons toestuurt in het kader van een sollicitatie zullen wij bewaren tot vier weken na afloop van de procedure of, met uw toestemming, tot 12 maanden na afloop van de procedure.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan mogen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt.

Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Dit kan doorgifte meebrengen aan derden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen als Nederland. Uw persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

8. Welke regels gelden bij PDM bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is PDM onder meer gebonden aan:

 • Algemene verordening gegevensbescherming
 • Telecommunicatiewet
 • Code E-mail

9. Kan ik zien welke persoonsgegevens PDM van mij verwerkt?

U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij PDM. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij PDM.

10. Kan PDM dit Privacy Statement wijzigen?

Ons Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevens­verwerkingen zijn, dan passen wij het Privacy Statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop. Bijvoorbeeld via e-mail. Of door de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar te maken. De meest actuele versie van ons Privacy Statement kunt u terugvinden op deze website.

11. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door PDM, kunt u terecht bij:

PDM
t.a.v. Jelle Guldentops (contactpersoon)
Kruisdonk 64a
6222 PH Maastricht

+31 (0)43 358 64 00
hrm@pdm-group.com


 • Deel deze pagina: