16 aug 2022

Hogere OEE vergt technische verbeteringen en organisatorische veranderingen

PDM content OEE-optimalisatie 2022_Omslag 1280x720.jpg

Voor productiebedrijven zijn weinig prestatie-indicatoren zo veelzeggend als de OEE, de Overall Equipment Effectiveness. Met de OEE komen beschikbaarheid, prestaties en kwaliteit van de operationele activiteiten in één getal tot uitdrukking. Verhoging van de OEE leidt tot betere benutting van de bestaande productiecapaciteit, zodat aan de stijgende marktvraag kan worden voldaan. Omvangrijke investeringen in nieuwe installaties kunnen zo worden voorkomen of op z’n minst uitgesteld.

Bewustzijn creëren

Vaak zien we dat er vooral in de hogere managementlagen van de organisatie aandacht is voor OEE, aangezien managers doorgaans zijn opgeleid in het toepassen van de Lean Six Sigma-methodologie. In een bedrijf dient echter iedereen zich ervan bewust te zijn welke bijdrage hij of zij levert aan een duurzame verbetering van de OEE. Monteurs en operators zijn weliswaar prima in staat om hun taken te verrichten, maar het ontbreekt hen dikwijls aan scholing om het geheel te overzien en daarnaar te handelen. Het is daarom aan de managers om het inzicht te bevorderen in de factoren die de OEE bepalen en om duidelijk te maken hoe medewerkers de noodzakelijke veranderingen in hun dagdagelijkse werk implementeren.

Teamwork is daarbij cruciaal, met name de communicatie tussen afdelingen. Zo moeten planners worden geïnformeerd over omstelprocessen en monteurs over het moment waarop een productielijn uit bedrijf wordt genomen. Alleen door als één team te handelen kunnen de beschikbaarheid, prestaties en kwaliteit van de operationele processen en daarmee de OEE worden verbeterd.

Voor de bewustwording is een adequaat Management Control and Reporting System, waarmee de OEE op een inzichtelijke wijze kan worden gerapporteerd, onmisbaar. In het MCRS kunnen acties SMART worden gedefinieerd en opgevolgd. Het MCRS fungeert als een communicatiemiddel dat de input levert voor structureel overleg tussen alle afdelingen op de verschillende niveaus. Dat overleg dient te zijn gericht op het vinden van de root causes van de problemen en op oplossingen die blijvend in de organisatie kunnen worden verankerd.

In aanvulling op de subjectieve observaties van ervaren operators zijn objectieve metingen van productieparameters waardevol. We hebben gezien dat de OEE alleen al door nauwkeuriger metingen van bijvoorbeeld debiet, druk of temperatuur verbeterd kan worden. Je kunt dan doorlooptijden optimaliseren en de kwaliteit verbeteren. Bij veel bedrijven kan de OEE verhoogd worden door het verzamelen van de juiste data, de juiste vertaling daarvan naar betekenisvolle informatie en door vervolgens tijdens effectieve besprekingen tot gerichte acties te komen. Daar kunnen alle medewerkers aan bijdragen, mits ze zich bewust zijn van de samenhang tussen hun handelen en de OEE.

Er ligt daarbij een relatie met technische verbeteringen op het gebied van dataficatie. Sensordata maken een nauwkeuriger procesbeheersing mogelijk, al is het in sommige situaties lastig om een meetbare parameter te vinden waarmee productiesnelheid of kwaliteit (real-time) eenduidig kunnen worden bepaald.

Gezamenlijke doelstelling

Het is belangrijk dat het hele bedrijf de noodzaak van organisatorische veranderingen inziet. Dat is niet vanzelfsprekend aangezien veel managers hun eigen doelen, targets en KPIs hebben. Dit werkt in de hand dat zij hun persoonlijke doelen nastreven ten koste van het geheel. Het hogere management moet zorgen dat het gemeenschappelijke doel door alle managers voorop wordt gesteld. Vaak zien we dat een bepaald percentage On-Time In-Full (bijvoorbeeld 98% OTIF) als gemeenschappelijk doel wordt vastgesteld. De OEE voor de operationele processen vormt een belangrijke factor in deze overkoepelende indicator, die de gehele bedrijfsvoering omvat, inclusief logistiek en services.

Change Management

De veranderingen moeten dus op het gemeenschappelijke doel zijn gericht, maar het is niet evident dat die veranderingen ook lukken. Het vergt immers een inspanning die komt on-top-of de dagdagelijkse verantwoordelijkheden. Daarom adviseren wij om een expert op het gebied van change management in te schakelen, die de managers bij het implementeren en borgen van de veranderingen kan begeleiden en coachen. Deze change manager dient een brede visie op de problematiek te hebben. Hij is in staat om managers te helpen om hun werkzaamheden te structureren en kan daarbij handige tools aanreiken. Hij kan effectieve besprekingen helpen organiseren, waarbij de juiste mensen aan tafel zitten. Hij kan nagaan hoe relevante data kan worden verzameld en benut. En hij kan ondersteunen bij het opstellen van checklists en instructies. Over de vorderingen rapporteert de change manager aan een stuurgroep die speciaal voor het veranderproces is ingesteld.

Soms kunnen in korte tijd grote stappen worden gezet om de OEE te optimaliseren, zodat Operational Excellence binnen bereik komt. In onze praktijk hebben we daar al mooie voorbeelden van gezien.

OEE: beschikbaarheid, prestaties en kwaliteit

De OEE geeft aan gedurende welk percentage van de totaal beschikbare productietijd de installatie daadwerkelijk de juiste kwaliteit produceert. De OEE wordt zo bepaald door beschikbaarheid, prestaties en kwaliteit, waarvan de berekening hieronder in beeld is gebracht.

PDM content OEE-optimalisatie 2022_nl.JPG

De beschikbaarheid wordt bepaald door stilstanden van het machinepark, die uiteenlopende oorzaken kunnen hebben. Er zijn algemene, organisatorische oorzaken, zoals verlof- en feestdagen, weekends en vakbondsoverleg van werknemers. En er is een breed spectrum aan technische oorzaken voor verminderde beschikbaarheid. Korte en lange technische storingen door het niet juist functioneren van bepaalde onderdelen van de machine veroorzaken stilstand. Hier dient curatief of correctief onderhoud te gebeuren. Dit kan een korte interventie van de onderhoudsdienst zijn, maar even goed kan dit het vervangen van een moeilijk bereikbaar onderdeel met zich meebrengen, wat leidt tot een lange stilstand van de productie. Opgeteld zorgen dergelijke storingen vaak voor het grootste aandeel in de stilstanden en het vervelende ervan is dat ze niet zijn opgenomen in de planning. Meestal komen ze dus ongelegen, waardoor de klanten niet op tijd kunnen worden beleverd.

Ook zijn er geplande stops (shutdowns, revisies, stilstanden of overhauls) om bijvoorbeeld preventieve onderhoudstaken uit te voeren op bepaalde onderdelen van de machine. Denk aan olie- of andere vloeistofwissels, filters, lagers, smeringen, enzovoort. Om deze technische issues te vermijden, moeten we terug naar stap één. Dat wil zeggen dat al bij het ontwerp van een machine, dus in de engineeringsfase, rekening moet worden gehouden met zaken als duurzaamheid, bereikbaarheid van onderdelen voor onderhoudstaken, frequentie, life cycles, kosten, enzovoort. Vervolgens is het zaak om een preventief onderhoudsplan op te stellen, instructies te schrijven voor de uit te voeren taken, kritische onderdelen te benoemen, de voorraden van die onderdelen te bepalen en tot slot de betrouwbaarheid te berekenen van alle onderdelen en het geheel. In dat kader past een ontwikkeling van reactief via preventief en predictief naar prescriptief maintenance. Ook verkorting van omsteltijden draagt bij aan een hogere OEE. De beschikbaarheid wordt als percentage van de totale productietijd in de OEE verdisconteerd.

De prestaties zijn beter naarmate met hogere snelheid wordt geproduceerd gedurende de tijd dat de fabriek beschikbaar is. Door normen te stellen aan de te behalen productiesnelheid kan deze factor in de OEE-berekening worden meegenomen. De productiesnelheid kan bijvoorbeeld worden opgevoerd door handwerk te automatiseren.

De laatste factor die de OEE beïnvloedt is de kwaliteit van het geproduceerde product. De OEE daalt indien het product niet on-spec is, wanneer herbewerking nodig is en naarmate bij de productie afval vrijkomt. De kwaliteit kan worden verbeterd door het productieproces te optimaliseren, bijvoorbeeld door een betere instelling van relevante parameters.

Verbetering van de OEE is urgent als de bestaande productiecapaciteit onvoldoende is om aan de stijgende marktvraag te voldoen. Indien de OEE relatief eenvoudig kan worden verhoogd, valt de afweging tussen investeren in productiecapaciteit en optimalisatie van bestaande productielijnen al gauw in voordeel van de laatste optie uit.

Twee benaderingen

De optimalisatie van de OEE wordt dus bereikt via een samenspel van hogere beschikbaarheid, snellere productie en betere kwaliteit. Daarbij zijn technische verbeteringen en organisatorische veranderingen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Indien technische verbeteringen niet gepaard gaan met organisatorische veranderingen, blijft het volledige potentieel van nieuwe technologieën onbenut. Tegelijkertijd zijn organisatorische veranderingen zonder technische verbeteringen in de fabriek zelden duurzaam.

Een deugdelijke analyse van de bestaande situatie omvat dan ook technische en organisatorische aspecten. Wij adviseren om dit in twee afzonderlijke projecten op te lossen. Technische issues worden dan door engineers in detail opgepakt, de organisatorische issues door change managers. Veelal wordt er een samenwerking met een externe adviseur overwogen waarin die een rol krijgt toebedeeld die past bij de eigen organisatie. Deze samenwerking versnelt de aanpak om de resultaten te bekomen.

Organisatorische veranderingen

Organisatorische verandering die leidt tot een hogere OEE begint met het op orde brengen van de basis. Denk daarbij in de eerste plaats aan standaardisatie van werkprocessen met behulp van heldere werkinstructies en takenpakketten, adequate checklists en werkbare protocollen voor het vastleggen van productieparameters. Bij het definiëren van dergelijke zaken komt vanzelf het gesprek op gang over de optimale inzet van mensen op de werkvloer. Operators krijgen zo duidelijker zicht op wat van hen verlangd wordt en het draagt bij aan prettiger werkomstandigheden. De middelen zijn niet bedoeld om het werk van medewerkers te controleren, maar zijn erop gericht om in control van het proces te komen en te blijven.

Automatisering ter vervanging van handwerk is een technisch verbetering, maar heeft grote impact op de organisatie van het werk. Automatisering biedt kansen om mensen elders in het bedrijf efficiënter in te zetten, waardoor het werk wordt verlicht, terwijl er wordt ingespeeld op de huidige tekorten aan goed geschoold personeel. Uiteraard dient dit alles met de betrokken medewerkers goed te worden afgestemd, en met name in de Belgische context ook met de vakbonden.

Voor meer informatie: www.pdm-group.com/oee of contacteer Carlo Schildermans voor verdere toelichting met voorbeelden en referentie cases.