Risk Based Inspection bij OCI Nitrogen

OCI Nitrogen is een producent van stikstofmeststoffen en melamine, met negen fabrieken op een volledig geïntegreerde productielocatie in Geleen, Nederland. De belangrijkste grondstof voor deze fabrieken is ammoniak die OCI produceert in twee fabrieken (OCI Nitrogen Manufacturing Ammonia, OMA).

Reference_OCI_ORBI_2021-05 1200-450.jpg

Achtergrond

OCI realiseert zich dat zich in de fabrieken ongeplande stilstanden of verlagingen van de bezettingsgraad kunnen voordoen, die resulteren in verlies van productie en ongeplande kosten. Daarom hecht het bedrijf veel waarde aan de integriteit van de ammoniakfabrieken. Een goede integriteit voorkomt onveilige situaties, uitval van statische apparatuur, onvoldoende beschikbaarheid van de installaties en effecten op de vervolg-fabrieken.

Om de integriteit en betrouwbaarheid van de ammoniakinstallaties te verbeteren, moest de Risk Based Inspection-methodiek worden geïmplementeerd en moest de bijbehorende manier van werken worden gewijzigd. De nieuwe ‘fit for the future’-situatie moet bruikbaar zijn als blauwdruk voor andere OCI-entiteiten. Daarom voerde OCI het ORBI-project (OMA Reliability By Integrity) uit.

Assignment

OCI vroeg PDM om het RBI-proces te ontwerpen en te implementeren, volledig ingebed in de organisatie. OCI betrok hierbij ook de vaste technologiepartner Sitech Services B.V. PDM en Sitech werkten nauw samen, elk met hun eigen verantwoordelijkheden. PDM implementeerde het RBI-proces en begeleidde de bijbehorende wijziging; Sitech leverde technologische expertise, met name met betrekking tot het productieproces en de materialen (corrosie).
De impact van PDM wordt hieronder beschreven, na een korte introductie, waaruit blijkt dat RBI bijzonder relevant is voor de ammoniakfabrieken van OCI.

Risk Based Inspection

Risk Based Inspection (RBI) is een effectieve en efficiënte methode voor inspectiebeheer en -planning. RBI draagt bij aan de integriteit en betrouwbaarheid van statische activa in industriële installaties. Het helpt om de financiële middelen voor inspectie toe te wijzen aan de statische activa met de hoogste risicoprofielen, die de meeste aandacht nodig hebben. Daarom wordt aanbevolen om RBI als standaardmethode te gebruiken, in plaats van te wachten op storingen in statische activa en de daarmee gepaard gaande onveilige situaties en gevolgschade.

RBI helpt bij het beheersen van degradatiemechanismen, zoals corrosie, corrosie onder isolatie, metaalmoeheid, stress en chemische aantasting, die ernstige incidenten kunnen veroorzaken, zoals explosies, uitstoot van giftige gassen of grote branden.

RBI Process diagram.png

Het RBI-proces

RBI levert vijf concrete resultaten, te weten:

 1. Prioritering van componenten met een hoog risico: WAT inspecteren?
 2. Bepaling van inspectie-intervallen: WANNEER inspecteren?
 3. Verwachte faalmechanismen: WAAR inspecteren?
 4. Selectie van de beste inspectiemethode: HOE inspecteren?
 5. Eisen aan data voor continue verbetering: WAT rapporteren.

     

RBI is een cyclisch proces met zes stappen (zie figuur):

 1. Gegevens- en informatieverzameling
 2. Risicobeoordeling
 3. Risicorangschikking
 4. Inspectieplan
 5. Mitigatie
 6. Herbeoordeling.

     

Projectaanpak

Een belangrijk kenmerk van het ORBI-project was de multidisciplinaire aanpak, die na afronding van het project werd voortgezet. Dit betekent dat mensen uit verschillende disciplines in de organisatie bij RBI betrokken zijn, zoals:

 • Materiaal & corrosie expert
 • Reliability engineer
 • Integrity engineer
 • Procestechnoloog
 • Inspectiepersoneel
 • Vertegenwoordiger van productie
 • Technisch manager.

Sitech leverde expertise met betrekking tot de activa en de inrichting van de bibliotheek met beschrijvingen van faalmechanismen.

1. Het opzetten van het RBI-proces
2. Vergaderstructuur volgens PDM Best Practice
3. Way of working

1. Het opzetten van het RBI-proces

PDM ontwikkelde het geoptimaliseerde RBI-proces in samenwerking met stakeholders, die aan verschillende workshops deelnamen. In feite heeft PDM het standaard API 580-proces afgestemd op de OCI-organisatie. Omdat RBI een cyclisch proces is, heeft het verschillende veranderingen in de organisatie teweeggebracht, zoals:

 • Verhoogd risicobewustzijn met betrekking tot integriteit
 • Optimalisatie van de inspectie & monitoring planning (proactief), in plaats van inspanningen na incidenten (reactief)
 • Alle statische apparatuur valt onder de RBI-aanpak
 • De inspectie & monitoring planning is gebaseerd op data en betreft multidisciplinaire samenwerking
 • Continue verbetering van de bibliotheek met faalmechanismen
 • Alle faalmechanismen zijn beschreven voor alle onderdelen van de installatie
 • Meer aandacht voor kritische faalmechanismen door betere risico-inschatting
 • Meer (online) monitoring van faalmechanismen met een hoog risico, bijvoorbeeld op moeilijk bereikbare locaties
 • Workload is gebaseerd op de Integrity Operating Windows (IOW) in plaats van de Operating Windows (OW)
 • Eén gebruiksvriendelijk APM-systeem, waarin kennis en het proces zijn geborgd, beschikbaar voor alle betrokkenen
 • Inspecties worden uitgevoerd en gerapporteerd met een tablet.
 • De stakeholders werden aangemoedigd om de nieuwe manier van werken te adopteren.

2. Vergaderstructuur volgens PDM Best Practice

PDM heeft ook begeleiding geboden bij het opzetten van een nieuwe vergaderstructuur om ervoor te zorgen dat het RBI-proces wordt gehandhaafd.
Er zijn twee bijeenkomsten:

 • Plant Integrity Meeting (PIO)
 • Management Integrity Meeting (MIO).

Deze bijeenkomsten waren cruciaal bij het doorvoeren van bovenstaande wijzigingen. In feite worden deze vergaderingen nu beschouwd als onderdeel van het RBI-proces; met experts in de PIO en management in de MIO.

PDM heeft de rollen van de deelnemers, waaronder RASCI's, uitgebreid beschreven. PDM heeft de Terms of Reference (TOR) geïntroduceerd. De TOR beschrijft de kenmerken van deze bijeenkomsten: data/tijden, locatie, doel, deelnemers (functies, namen), basisafspraken, benodigde input (inclusief key performance indicators via dashboard), output (inclusief actie- en beslissingslogboeken) en agenda.
PDM heeft de implementatie van de TOR begeleid, wat heeft geleid tot een grotere efficiëntie van de bijeenkomsten, met name op het gebied van output.

De PIO levert input voor de MIO, zoals inspectieresultaten met voorstellen voor mitigerende maatregelen en risicobeoordelingen. De MIO neemt beslissingen en stelt prioriteiten om integriteitskwesties aan te pakken. De PIO heeft een uitvoerende en adviserende rol, terwijl de MIO een besluitvormende rol heeft en zich bezighoudt met het krijgen en houden van de regie.

PDM heeft een aantal key performance indicators gedefinieerd die worden weergegeven in een door Sitech ontwikkeld dashboard:

 • Aantal onopgeloste overschrijdingen OW/IOW
 • Opvolging van werkorders
 • Opvolging van mitigerende maatregelen
 • % inspecties dat leidt tot vervolgacties
 • % van de inspecties op tijd afgerond (plan versus actueel).

3. Way of working

De RBI-planning in de organisatie is nu een continuproces, inclusief doorlopend beheer, regelgevende inspecties en statusbewaking.

PDM is niet betrokken geweest bij de manier waarop de inspecties en monitoring worden uitgevoerd.

Rita Joosten
Technical Manager, OCI Nitrogen

We kijken nu veel meer multi- en interdisciplinair en bespreken vanuit de faalmechanismen wat de consequenties zijn. Dit geeft inzicht in wat mogelijk anders kan. Bijvoorbeeld dat we bepaalde inspecties uitwendig kunnen doen in plaats van in de Turnaround. Het is een heel leuk en interessant project geweest. We zijn echt vanuit een ander perspectief naar de installatie gaan kijken. En dat geeft hele andere inzichten.

Project results (Header = Kop 2)
Succesfactoren waren het creëren van draagvlak, het verbinden van mensen en het garanderen van continuïteit. OCI schat dat het gehele integriteitsmanagementproces is verbeterd van een 6+ naar 8. Deze verbetering ging gepaard met een mentaliteitsverandering.

De meest opvallende resultaten van PDM’s verander- en projectmanagement zijn:

 • Het updaten van faalmechanismen is nu een continu proces, in plaats van een periodieke bulkupload
 • Er is een automatisch bijgewerkt monitoringsplan, met acties per kritische locatie, in plaats van een reassessment plan dat periodiek handmatig wordt bijgewerkt
 • Inspecties en monitoring zijn gebaseerd op beoordelingen en reassessments, in plaats van de huidige status van apparatuur
 • Het bijwerken van risicobeoordelingen volgt een cyclisch proces dat de periodieke vergaderingen heeft vervangen
 • En – misschien wel het belangrijkste – de betrokken medewerkers zijn enthousiast over het nieuwe werken. Ze zijn op de hoogte van de nieuwe methodiek en hun rol in een multidisciplinaire setting
 • De manier van werken bij OMA kan geïmplementeerd worden bij andere OCI entiteiten.

Door de nieuwe vergaderstructuur kan de organisatie de resultaten van inspecties beter beoordelen. Door de multidisciplinaire aanpak krijgen experts meer gehoor en worden integriteitskwesties vanuit verschillende perspectieven beoordeeld. Anders dan verwacht kan bijvoorbeeld worden geconcludeerd dat een bepaald onderdeel niet aan vervanging toe is, waardoor het niet nodig is de hele fabriek stil te leggen.

Patric de Konink
Plant Manager, OCI Nitrogen

Ik ben het meest enthousiast over het PIO, hoe we daar invulling aan geven. Ik heb het idee dat de integriteitsstatus van de plant veel beter in beeld is dan 3 jaar geleden. Met een focus op de faalmechanismen en hoe we daar naar kijken. Het was een eyeopener dat veel meer mogelijk is. Hiermee kunnen we in de toekomst meer uitsluiten en kunnen we incidenten voorkomen. Het leek een geoliede machine.